Jadłospis

 

Drodzy Rodzice!

Prosimy o regularne sprawdzanie zakładki Aktualności 

oraz indywidualnych zakładek poszczególnych grup.


 

 

Drodzy Rodzice!

Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu

planowana jest na miesiąc sierpień.

    

 

Uwaga Rodzice!!! 

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą_bezpieczeństwa.pdf 

w okresie pandemii COVID-19 obowiązującą na terenie  

Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku.

 


Drodzy Rodzice!

Dyrektor PS nr 14 w Białymstoku informuje, iż od dnia 14.09.2020r. w ramach projektu
pn. „Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości”, nr RPO.03.01.01-20-0385/19
współfinansowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, działanie 3.1.1 . prowadzone będą na terenie placówki
zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, matematyki oraz zajęcia przyrodniczo-badawcze.
Grafik zajęć umieszczony zostanie na stronie przedszkola:
 
Serdecznie proszę rodziców o dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.
 
                                                                             Lucja Nimierowicz
                                                                                 dyrektor PS nr 14 w Białymstoku
 

Drodzy Rodzice!!!

 

Prosimy o zapoznanie się z  Rekomendacjami_Prezydenta_Miasta_Bialegostoku.pdf

do procedur bezpieczeństwa obowiązujących

w przedszkolach Miasta Białegostoku od 1 września 2020 r.


 

Uwaga Rodzice!!!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14 informuje, iż w roku szkolnym 2020/2021 na terenie przedszkola będzie realizowany projekt unijny „Przedszkolny Inkubator Przedsiębiorczości”.

 

W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci będą odbywały się następujące zajęcia:

 • przyrodniczo-badawcze – dla dzieci w wieku 5 - 6 lat,
 • matematyczne – dla dzieci w wieku 5 - 6 lat,
 • z języka angielskiego – dla wszystkich dzieci.

 

Prosimy o zapoznanie się, uzupełnienie oraz dostarczenie do przedszkola poniższego zestawu dokumentów:

 

Drodzy Rodzice!

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu przedszkola oświadczeń o pobieraniu zasiłku z MOPR oraz o posiadaniu Białostockiej Karty Dużej Rodziny.

 

Dostarczenie powyższych dokumentów jest niezbędne do obniżenia opłat za przedszkole.

      


 

Uwaga Rodzice!!!

Od 25 maja miejskie przedszkola wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Zespół przy Prezydencie Miasta Białegostoku przygotował kryteria pierwszeństwa przyjęć dzieci. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Przy kwalifikacji dzieci do przedszkoli uwzględnione zostaną w pierwszej kolejności następujące kryteria:

 • rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia/służb mundurowych/handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem żłobka lub jednostek systemu oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom Białegostoku.

W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce pracuje/-ją):

 • dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,
 • dziecko osoby samotnie wychowującej,
 • dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich).

Jeśli zastosowanie ww. kryteriów nie wypełni limitu miejsc posiadanych przez przedszkole, przy zachowaniu zasady pracujących rodziców, zastosowane zostanie kryterium punktów uzyskanych przez dane dziecko podczas jego rekrutacji do przedszkola (zaczynając od najwyższej wartości) oraz wieku dziecka (rozpoczynając od dzieci najstarszych: uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia).

W przypadku większej liczby chętnych niż możliwości organizacyjnych przedszkola Miasto w porozumieniu z dyrektorem macierzystej placówki, wskaże dziecku inne przedszkole, w którym zostanie ono otoczone opieką. 

Warto też pamiętać, że rodzice po 24 maja nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. 

Zgodnie z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii rodzice mogą przyprowadzić dziecko do przedszkola w uzasadnionych tylko przypadkach, po przeanalizowaniu przez rodziców ryzyka związanego z zachorowaniem na COViD-19.

Rodzice, którzy zdecydują się posłać dziecko do przedszkola z dniem ponownego wznowienia jego pracy są zobowiązani wypełnić oświadczenia zawarte w Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 oraz oświadczenie o zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w formie stacjonarnej.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do placówki do 20 maja 2020 r. do godziny 15:00 (możliwe jest przesłanie skanów lub zdjęć na adres: ps14@um.bialystok.pl. Wówczas oryginał deklaracji należy dostarczyć podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki).

Niedostarczenie deklaracji i oświadczeń w podanym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola. 

Informację o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola zostanie przesłane e-mailem.

Dokumenty do pobrania:


 

 

CZEŚĆ – JESTEM KUZYNEM GRYPY!


JAK O KORONAWIRUSIE ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI?

Czym jest koronawirus i czym grozi spotkanie z nim? Dlaczego nie ma szkoły? Jak rozmawiać z dzieckiem na tak trudne tematy? Podpowiedzi przynosi książeczka opracowana przez kolumbijską psycholog Manuelę Molinę Cruz. Polską wersję – bezpłatnego i dostępnego w internecie wydawnictwa – przygotował kolektyw MamyProjekt. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ilustrowanym opowiadaniem.

Jak_o_koronawirusie_rozmawiac_z_dziecmi.pdf


 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? 

Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

                                                            Departament Informacji i Promocji
                                                            Ministerstwo Edukacji Narodowej


 

Koronawirus - rekomendacje dyrektora przedszkola
w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Jak zapobiegać wirusom?

Prosimy o zapoznanie się  z materiałami udostępnionymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Rekomendacje dyrektora przedszkola w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Rodzicu:

 • porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • nie posyłaj przeziębionego i chorego dziecka do przedszkola;
 • jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie organizuj wyjazdów do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną;
 • rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ul. Legionowa 8, tel.85 740 8540.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

                                                                                                                 Lucja Nimierowicz

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14 

                                                                                                                    w Białymstoku


 • Opłatę za pobyt oraz wyżywienie należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Prosimy o zgłaszanie dzieci pozostających na kolację do godziny 11:00.

 


przedszkola w roku szkolnym 2020/2021:
 • budynek główny Przedszkola Samorządowego nr 14: 630 - 1730
 • filia PS14 w budynku Szkoły Podstawowej nr 4: 630 - 1700

 

Od 2009r. przy Przedszkolu Samorządowym nr 14 w Białymstoku działa zespół wokalny ”Świtanak”. W repertuarze zespół posiada głównie białoruskie piosenki ludowe we współczesnych aranżacjach. Od roku 2018 „Świtanak” pracuje pod kierownictwem Vity Kociubajło. Obecnie zespół wydał swoją trzecią płytę „Darohami kroczyć wiasna, tam dokąd zmierza kobieta”. Płyta została zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.