Deklaracja    dostępności

 

Przedszkole  Samorządowe  Nr  14  w  Białymstoku  zobowiązuje  się  zapewnić dostępność  swojej  strony  internetowej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4  kwietnia  2019 r. o  dostępności  cyfrowej  stron  internetowych  i  aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych. Oświadczenie  w  sprawie  dostępności  ma  zastosowanie  do  strony internetowej:

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021-03-15

 

Status  pod względem godności z ustawą

Strona  internetowa  jest  częściowo  zgodna  z  ustawą  z  dnia  4  kwietnia  2019 r.  o dostępności  cyfrowej  stron  internetowych  i  aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych  z  powodu  niezgodności  lub  wyłączeń  wymienionych  poniżej. 

 

 

 

Data  sporządzenia Deklaracji  i  metoda  oceny  dostępności  cyfrowej 

 Oświadczenie  zostało  ostatnio  poddane  przeglądowi  dnia:  15.03.2021 r.

Deklarację  sporządzono  na podstawie  samooceny  przeprowadzonej  przez  podmiot  publiczny.

 

Skróty  klawiaturowe

Na  stronie  internetowej  można  używać  standardowych  skrótów  klawiaturowych  przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  przypadku  problemów  z  dostępnością  strony  internetowej  prosimy  o  kontakt:

osoba  kontaktowa  -  Lucja  Nimierowicz

adres e-mail  -   ps14@um.bialystok.pl

telefon  -  85  742-19-05

 

 

Tą  samą  drogą  można  składać  wnioski  o  udostępnienie  informacji  niedostępnej  oraz  składać  skargi  na  brak  zapewnienia  dostępności.

 

 

Procedura  wnioskowo – skargowa

Każdy  ma  prawo  do  wystąpienia  z  żądaniem  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej,  aplikacji  mobilnej  lub  jakiegoś  ich  elementu.  Można  także  zażądać  udostępnienia  informacji  za  pomocą  alternatywnego  sposobu  dostępu,  na  przykład  przez  odczytanie  niedostępnego  cyfrowo  dokumentu,  opisanie  zawartości  filmu  bez  audiodeskrypcji  itp.

Żądanie  powinno  zawierać  dane  osoby  zgłaszającej  żądanie,  wskazanie  o  którą  stronę  internetową  lub  aplikację  mobilną  chodzi  oraz  sposób  kontaktu.  Jeżeli  osoba  żądająca  zgłasza  potrzebę  otrzymania  informacji  za  pomocą  alternatywnego  sposobu  dostępu,  powinna  także  określić dogodny  dla  niej  sposób  przedstawienia  tej  informacji.

Podmiot  publiczny  powinien  zrealizować  żądanie  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni  od  dnia  wystąpienia  z  żądaniem.  Jeżeli  dotrzymanie  tego  terminu  nie  jest  możliwe,  podmiot  publiczny  niezwłocznie  informuje  o tym  wnoszącego  żądanie,  kiedy  realizacja  żądania  będzie  możliwa,  przy  czym  termin  ten  nie  może  być  dłuższy  niż  2  miesiące  od  dnia  wystąpienia  z  żądaniem.

Jeżeli  zapewnienie  dostępności  cyfrowej  nie  jest  możliwe,  podmiot  publiczny  może  zaproponować  alternatywny  sposób  dostępu  do  informacji.

W  przypadku,  gdy  podmiot  publiczny  odmówi  realizacji  żądania  zapewnienia  dostępności  lub  alternatywnego  sposobu  dostępu  do  informacji,  wnoszący  żądanie  może  złożyć  skargę  w  sprawie  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej,  aplikacji  mobilnej  lub  elementu  strony  internetowej,  lub aplikacji  mobilnej.

Po  wyczerpaniu  wskazanej  wyżej  procedury  można  także  złożyć  wniosek  do  Rzecznika  Praw  Obywatelskich.

 

 

Dostępność  architektoniczna

Wejście  do  budynku  przez  bramkę  od  ul.  Tadeusza  Mazowieckiego  i  od  ul. Al. Józefa  Piłsudskiego.  Wejście  jest  ogólnodostępne  w  godzinach  pracy  przedszkola.

Budynek   nie  jest  dostosowany  dla  osób  niepełnosprawnych.  Parking  jest  wzdłuż  płotu  na  ulicy  i  nie  ma wydzielonego  miejsca  dla  osób  niepełnosprawnych.

W  budynku  nie  ma  zakazu  wstępu  z  psem  asystującym.  Warunkiem  wejścia  jest  posiadanie  certyfikatu  potwierdzającego  status  psa  asystującego,  zaświadczenie  o  wykonaniu  szczepień  weterynaryjnych  oraz  wyposażenie  psa  w  uprząż  psa  asystującego.

Brak  możliwości  skorzystania  z  tłumacza  języka  migowego  na  miejscu  lub  online.

W  placówce  brak  oznaczeń  w  alfabecie  brajla,  oznaczeń  kontrastowych  lub  w  druku  powiększonym  dla  osób  niewidomych  i  słabowidzących.

W  celu  dostania  się  do budynku  należy  pokonać  furtkę  od  ul. Tadeusza  Mazowieckiego o szer.  111  cm.

Odległość  od  bramki  do  schodów wejściowych  wynosi:  20,7  m   ( 2070  cm ),  ilość schodów:  7.  Odległość  od  góry  schodów  do  drzwi  głównych  wynosi:  186  cm.

Można  wejść  również  od  ul.  Al. Józefa  Piłsudskiego,  bramą o  szerokości:  350  cm  i  pokonać  odległość:  2462  cm  do  schodów  wejściowych,  długość  podjazdu  wynosi:  1470  cm.

Domofon  zewnętrzny  znajduje  się  po  lewej  stronie  na  wysokości:  112  cm.

Szerokość  drzwi  wejściowych  razem  z framugą  wynosi:  112,5  cm.

Wysokość  klamki  od  drzwi  wejściowych  wynosi:  106  cm.

Dzwonek  znajduje  się  po  prawej  stronie  w  odległości:  55  cm.  od  klamki,  na  wysokości:  131,5  cm.  liczonej  od  schodów.

Od  głównych  drzwi  wejściowych  do  pierwszych  drzwi:  300  cm,  pierwsze  drzwi  posiadają  szerokość:  90  cm.

Od  pierwszych  drzwi  do  sali  odległość  wynosi -  280  cm,  drzwi  sali  posiadają  szerokość:  125  cm. Od  drzwi  sali  do  łazienki odległość:  715  cm.  Łazienka  przystosowana  jest  dla  osób  niepełnosprawnych.   

Od  drzwi  głównych  do  szatni:  285  cm.  drzwi  do szatni  posiadają  szerokość  90  cm.

Układ  komunikacyjny  opiera  się  na  2  klatkach  schodowych,  głównej  oraz  technicznej.  Na  parterze  i  piętrze  znajduje  się  hol  na  który  wychodzą  wszystkie  drzwi  od  sal  przedszkolnych. W  piwnicy  umieszczono  część  funkcji  tj.  szatnie,  magazyny,  łazienkę.  Część  dydaktyczną  umieszczono  na  poziomie  parteru  i  piętra.  Pomieszczenia  administracyjne  znajdują  się  na  parterze.                                          Przedszkole  jest  7-oddziałowe,  2  oddziały  znajdują  się  w  Szkole  Podstawowej  Nr  4  przy  ul.  Częstochowskiej  6  A,  15-459  Białystok.

 

Aplikacje  mobilne

Podmiot  nie  posiada  aplikacji  mobilnych.