Jadłospis
DOKUMENTY
_________________________________________________________________

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
Przedszkola Samorządowego nr14 w Białymstoku

REGULAMIN PDF.
________________________________________________________________


KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 14 W BIAŁYMSTOKU
W LATACH 2017-2022Rok szkolny 2017/ 2018
Cel strategiczny: Mały Ekolog

Rok szkolny 2018/2019
Cel strategiczny: Mama, tata, brat i ja

Rok szkolny 2019/2020

Cel strategiczny: Jestem artystą

Rok szkolny 2020/2021
Cel strategiczny: Pomocny przedszkolak

Rok szkolny 2021/2022
Cel strategiczny: Savoir-vivre małego przedszkolaka

Misja Przedszkola:
Misją naszego przedszkola jest harmonijny i szczęśliwy rozwój dziecka żyjącego na pograniczu dwóch kultur. Przedszkole jest miejscem integracji, wychowania i zabawy dzieci wywodzących się z dwóch środowisk: polskiego i białoruskiego. Nasze przedszkole jako jedyna w regionie placówka prowadzi nauczanie w dwóch językach: polskim i białoruskim. Jest to placówka, gdzie zacierają się granice między obiema kulturami. Kultywujemy rozpoczęta w 1995 roku tradycję, promowania wielokulturowości, będącej ze sobą w korelacji poprzez istnienie ich w środowisku lokalnym. Podstawowym priorytetem pracy naszego przedszkola jest wychowanie dzieci w duchu obu kultur z zachowaniem ich tradycji, obyczajów i kultywujących historię przodków. W naszym przedszkolu promujemy podmiotowe i indywidualne traktowanie każdego dziecka, pamiętając o tym, że każde dziecko jest indywidualną i odrębną częścią całości, którą tworzymy wspólnie.

Wizja Przedszkola:
Kryzys wartości moralnych i społecznych nurtuje współczesne społeczeństwo. W rodzinie realizującej podstawowe cele wychowawcze i społeczne często brakuje miłości, szacunku, dobroci, życzliwości, odpowiedzialności, poszanowanie godności innego człowieka i tolerancji. Często życie zawodowe rodziców dyskredytuje całe życie rodziny, przez co rodzice są zmuszeni do powierzania wychowania i edukacji placówkom oświatowym takim jak przedszkole. Mając świadomość odpowiedzialności za edukację i wychowanie młodego człowieka oraz wpływ na późniejsze jego losy, stawiamy sobie przyszłość każdego wychowanka jako priorytet funkcjonowania przedszkola. Przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym, to podstawowe cele naszego przedszkola. Zapewniamy wszystkim dzieciom odpowiednie warunki pozwalające rozwijać ich naturalną potrzebę działania oraz indywidualne predyspozycje i talenty. Ideą, do której dążymy jest utworzenie przedszkola kreującego jednostki samodzielne, aktywne artystycznie, mające inicjatywę i umiejętność radzenia sobie z różnymi problemami, pewnymi siebie i swoich wartości. Otwartych na świat, wrażliwych, empatycznych, kierujących się ogólnoludzkimi wartościami zgodnymi z prawami etyki.
STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 14 W BIAŁYMSTOKU
 

1)Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U. Nr 16 poz. 95 - z póź. zm. ).
2)Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 1991, Nr 67 poz. 329 ze zmianami z 19 marca 2009 r. Dz. U. Nr 56 poz.458).
3) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1.(Dz.U. Z 2013, poz.827)
4)Rozporządzenia MENiS z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. Nr 35 poz. 221,222
5)Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. Z 2003 r./11/114
6) Rozporządzenia MENiS z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 15.01.2009r. Nr 4 poz. 17)
7) Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
8)Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 225)
9)Rozporządzenia MENiS z dnia 30.06.1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religi w szkołach publicznych
10)Rozporządzenia MENiS z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
11)Rozporządzenia MEN z dnia 2.11.2009r. W sprawie nadzoru pedagogicznego
12)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
13)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole Samorządowe Nr 14 zwane dalej „przedszkolem”
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Białymstoku przy ulicy Aleja Piłsudskiego 20/4
2a. Przedszkole Samorządowe Nr 14 posiada dwa dodatkowe oddziały przedszkolne, które są zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 1.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Białystok. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu dwujęzycznym

w języku polskim w języku białoruskim

Przedszkole Nr 14 Прадшкольле Н-р 14
z polskim i białoruskim з ппльскаѝ і беларускаѝ językiem nauczania мовамі навучаньня
ul. Aleja Piłsudskiego 20/4 вул. Алея Пілсудзкга 20/4
15-446 Białystok 15-446 Беласток
tel. 085 742-19-05 тэл. 85 742-19-05

5. Szyld Przedszkola zawiera dwujęzyczną nazwę.
6. W przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może być nadane imię osoby lub osób.
7. Imię nadaje organ prowadzący.
8. Przedszkole może posiadać swój znak firmowy „logo", który może być umieszczony w budynku placówki i na papierze firmowym służącym do korespondencji.
9. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu na pieczątkach, stemplach oraz szyldzie.
10. Ilekroć w statucie jest mowa o placówce, przedszkolu należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku

§ 2

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
3. Organizacja czasu pracy przedszkola może ulec zmianie w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym środków funduszy europejskich.
4. Przedszkole pracuje w godz. 6.30 do 18.30, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
5. Na wniosek dyrektora organ prowadzący ustala, co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
5a. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola .
6. Przedszkole organizuje pracę przy zgłoszeniu więcej niż 10 dzieci (dni międzyświąteczne), zgłoszenie dziecka następuje poprzez wpisanie go na listę zgłoszeń.

§ 3

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a) Gminę Białystok
b) Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
2. Przedszkole może otrzymać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w zakładach budżetowych.

§ 4

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w wymiarze 5 godzin dziennie są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku.
3. Do czasu podjęcia stosownej uchwały, opłata za 1 godzinę opieki, kształcenia dziecka poza czasem wykroczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1zł.
3a. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczęta godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
3b. Ewidencja godzin pobytu w przedszkolu prowadzona jest przy pomocy elektronicznego systemu rejestrującego wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.
3c. Ewidencja godzin pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest w dzienniku zajęć każdego oddziału.
4. Opłata za przedszkole o której mowa jest w § 4 pkt 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
5. Podstawą korzystania z usług przedszkola jest umowa zawarta między dyrektorem Przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka
6. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasada odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor na podstawie kalkulacji kosztów żywienia wynikających z obowiązujących norm fizjologicznych dla dzieci od 3 do 6 lat w tym : dla dzieci - w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku , dla pracowników przedszkola w wysokości : kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku-kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przygotowujących posiłki-kosztów zużycia wody, energii elektrycznej, cieplnej -kosztów zużycia gazu-kosztów wywozu śmieci.
7. Opłata za korzystanie z przedszkola płatna jest do 20-dnia każdego miesiąca w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca.

8. Zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności. Dopuszcza się dokonania zwrotu od pierwszego dnia nieobecności w przypadku zgłoszenia tej nieobecności w dniu poprzedzającym. Należna kwota zwrotu stanowi iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności dziecka.
9. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów.
10. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
11. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: rytmika, język angielski, basen, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne itp.
12. Organizacja zajęć dodatkowych ustalana jest przez dyrektora placówki i rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami (w danym roku szkolnym).
12a. Podczas organizowania zajęć dodatkowych bierze się pod uwagę warunki lokalowe i organizacyjne, czas realizacji podstawy programowej oraz zasoby kadrowe przedszkola. Dyrektor organizuje zajęcia dodatkowe (Np. język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec itp.). w ramach realizacji statutowych zadań przedszkola.
12b.Aby zorganizować prowadzenie tych zajęć, dyrektor może:
a) powierzyć ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu,
b) zatrudnić nowych nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia konkretnych zajęć,
c) podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć (nie zwalnia to dyrektora przedszkola z obowiązku zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i opieki).
12c.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowywany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a) z dziećmi 3-4 letnimi- 15 minut
b) z dziećmi 5-6 letnimi- ok 30 minut
13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
14. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są także w całości przez rodziców.
15. Działalność przedszkola wynikająca z realizacji projektów edukacyjnych może być finansowana ze środków przekazywanych przez uprawnione instytucje

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola.

§ 5

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a) Wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
d) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
e) organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
f) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
g) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
h) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
i) rozwijaniu u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
j) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
k) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
l) zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
m) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
n) wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
o) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej,
p) diagnozowaniu i obserwacji rozwoju dziecka,
q) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkolne realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c) stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d) rozwijanie wrażliwości moralnej,
e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturalnym i technicznym,
f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 6

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4. Czas trwania zajęć dydaktyczno wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
b) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, prace gospodarcze itp.),
c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d) pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)
5.Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:
a) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci zgodnie procedurą dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu ,
b) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem i planem zajęć,
c) nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,
d) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinna skontrolować teren, salę, sprzęt i pomoce,
e) nauczycielka opuszcza oddział dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
f) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,
g) obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka, itp.),
h) obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
i) wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek ,
j) nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa innych dzieci,
k) nauczyciel zobowiązany jest zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych,
l) nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci,
m) na terenie przedszkola zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do dzieci lub innej osoby dorosłej. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
§ 7

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jaki psychicznym,
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe,
d) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczną- pedagogiczną poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§ 8

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a) dwóch nauczycieli w przypadku 5-godzinego czasu pracy,
2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.


§ 9
1.W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
a) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania,
b) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
c) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
d) wspieraniu dziecka uzdolnionego,
e) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
f) promowanie edukacji prozdrowotnej i promocja zdrowia wśród wychowanków, rodziców i nauczycieli,
g) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się umożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
h) diagnozowanie środowiska wychowanków,
i) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
j) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2.Zadania, o którym mowa w pkt. 1, są realizowane we współpracy z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
d) innymi przedszkolami,
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek :
a) rodziców,
b) nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
c) psychologa,
d) poradni psychologiczno - pedagogicznej.
5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
a) porad, dyżurów, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
b) zajęć terapeutycznych z dziećmi.
6.Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi, specjalistycznymi oraz uczęszczanie dziecka na zajęcia terapeutyczne wymaga zgody rodziców.
7.W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
8.W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychicznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
9.Dzieci powinny być przyprowadzone i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo. W szczególnych wypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka podpisanego w obecności dyrektora przedszkola zgodnie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola .
10.W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola o godzinie 18.30:
a) nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców, prawnych opiekunów dziecka,
b) pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania,
c) osobie nietrzeźwej dziecko z przedszkola nie zostanie wydane,
w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę (do 19.30)
11. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora następnie najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
Rozdział 3

Organy przedszkola

§ 10
Organami przedszkola są:
b) Dyrektor przedszkola
c) Rada Pedagogiczna
d) Rada Rodziców”

1. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 11
1.Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2.Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
3.Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
4.Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.
5.Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji o:
a) powołaniu Społecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
b) przyjęciu dziecka do przedszkola,
c) skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej,
d) nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.
e) dopuszczeniu programu wychowania przedszkolnego
6.Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo - dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro-zdrowotne oraz odpowiada za jego poziom.
7.Do zadań dyrektora należy:
a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b) organizowanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola,
c) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
d) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego,
e) obserwowanie prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola,
f) opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie radzie pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy,
g) przedstawianie przed zakończeniem roku szkolnego Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru,
h) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
i) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
j) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
k) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
l) przygotowanie projektu arkuszu organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
m) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał,
n) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,
o) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
p) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
q) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
r) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
s) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
t) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
u) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dzieci z przedszkola (decyzja o usunięciu zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną),
v) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż. ,
w) stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju,
x) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiana informacji między nimi,
y) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
z) przewodniczenie i organizowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej,
aa) zapewnienie prawidłowego przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy zgodnie z procedurą awansu zawodowego ,
bb) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczycieli,
cc) ocenianie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
dd) opracowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli,
ee) ocenianie pracy nauczycieli,
ff) współdziałanie ze szkołami wyższymi,
gg) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń i nagród dla nauczycieli
hh) opracowanie projektu planu finansowego przedszkola i przedstawienie projektu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
ii) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w placówce w zakresie przewidzianymi odrębnymi przepisami
jj) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego
kk) ustalanie przedszkolnego zestawu programów
8. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
§ 12

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zgodnie z regulaminem rady.
5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian oraz jego uchwalenie,
b) opracowanie planu pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej na dany rok szkolny,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
d) podejmowanie uchwał upoważniających dyrektora przedszkola w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,
e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) opiniowanie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta dla dyrektora przedszkola,
g) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
h) ustalenie tygodniowego rozkładu pracy w grupach.
i) przedstawianie programów wychowania przedszkolnego
j) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
7. Rada pedagogiczna opiniuje:
a) projekt planu finansowego przedszkola,
b) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
c) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
d) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
e) programy wychowania przedszkolnego
8.Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
9.Zebrania mogą być zwołane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
10.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
11.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby jej członków.
12.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
13.Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane wyłącznie rodzicom lub prawnym opiekunom.
14.Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.
15.Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

16.Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa
w § 12 pkt. 5.

§ 13
1.Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
2.W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
3.Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
4.Członkowie Rady Rodziców wybierani są, co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
5.Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
6.Rada Rodziców opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego
7. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora
8. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez radę pedagogiczną odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego
9.W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
10.Rada Rodziców utworzona jest dla prezentowania wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
9.Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązaniu wewnętrznych spraw przedszkola, a w szczególności:

a) może występować do rady pedagogicznej w sprawie podejmowania uchwał o wprowadzeniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
b) może występować do dyrektora, organu prowadzącego lub organu nadzorującego o przyznanie nagrody wytypowanym przez siebie nauczycielom.


Rozdział 4

Organizacja przedszkola

§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

4. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole po zaopiniowaniu przez organ nadzorujący.

5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
6.Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
7.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
8.Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 175.
9. W przedszkolu łącznie jest 7 oddziałów
9a. co najmniej 2 oddziały z polskim językiem nauczania
9b. co najmniej 2 oddziały z językiem białoruskim

10. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
b) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
c) kuchnię,
d) szatnię dla dzieci i personelu
11. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z
odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci,
12. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy
pobyt dzieci w ogrodzie.
13. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci

§ 15
1.Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.
2.Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
3.Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.30 do 8.30 lub w każdym innym czasie pracy placówki po wcześniejszym zgłoszeniu.
4.Odbieranie dzieci trwa do godz. 18:30. lub zgodnie z projektem organizacyjnym na dany rok szkolny.
§16
1.Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i na podstawie kart zgłoszeń.
1a. Organ prowadzący przedszkola ustala dla danego roku szkolnego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i oraz postępowaniu uzupełniającym.
1b. Szczegółowy przebieg prac Komisji Kwalifikacyjnej określa ‘Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku”,

2. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola konieczne jest podpisanie umowy korzystania z usług placówki.
3. Rodzice wychowanków uczęszczających do przedszkola nie muszą ponownie ubiegać się o przyjęcie dziecka, kontynuacja pobytu w przedszkolu następuje poprzez zgłoszenie pisemne woli zapewnienia dziecku pobytu na kolejny rok szkolny na listę. poprzez złożenie podpisu na liście deklaracji lub składają deklarację.

§ 17
1.Dyrektor z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a) zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,
b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
c) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
d) gdy rodzice dziecka zataili istotne informacje dotyczące jego rozwoju i zdrowia po pozytywnym zaopiniowaniu decyzji przez Radę Pedagogiczną,
e) gdy zachowanie dziecka zagraża dla jego życia i zdrowia oraz pozostałych dzieci i pracowników przedszkola, gdy zastosowane formy pomocy nie dały pożądanych zmian w jego zachowaniu.
2.Skreślenia dziecka z listy dzieci dokonuje dyrektor w drodze decyzji po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców dziecka.
Rozdział 5

Wychowankowie Przedszkola

§ 18
1.Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 7 lat
2.Dyrektor z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
• zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,
• nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
• nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
• gdy rodzice dziecka zataili istotne informacje dotyczące jego rozwoju i zdrowia po pozytywnym zaopiniowaniu decyzji przez Radę Pedagogiczną,
• gdy zachowanie dziecka zagraża dla jego życia i zdrowia oraz pozostałych dzieci i pracowników przedszkola, gdy zastosowane formy pomocy nie dały pożądanych zmian w jego zachowaniu.
3.Skreślenia dziecka z listy dzieci dokonuje dyrektor w drodze decyzji po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców dziecka.
4. Dziecko w wieku 4, 5, 6 lat ma mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.
4a Dziecka w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
5.Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą być przyjęte dzieci, które ukończyły 2.5 roku
6. Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego, można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
7..Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Prawa Dziecka, a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności,
f) opieki i ochrony,
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby,
i) badania i eksperymentowania,
j) zdrowego żywienia.
8 .Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do:
a) przestrzegania ogólno-przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego,
b) stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.
c) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,
d) aktywnego udziału w zajęciach,
e) starania się w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,
f) sprzątania swoich zabawek i odkładania ich na miejsce.
Rozdział 6

Rodzice

§ 18

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
c) uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa (np. Radę Rodziców),
f) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawanie przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
§ 19
1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez upoważnioną osobę zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo,
d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
f) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach i chorobach zakaźnych,
g) wychowywanie swoich dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka ,
h) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci 6-letnich i podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
i) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
j) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
k) informowanie nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
l) Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
§ 20
Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Rodziców.

§ 21
1.Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
a) zebrania ogólne i grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem , nauczycielem,
c) zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci,
d) kącik informacyjne dla rodziców, informacje z zakresu psychologii, pedagogiki,
e) zajęcia otwarte,
f) prelekcje, wykłady,
g) gazetka przedszkolna,
h) uroczystości,
i) wyjazdy integracyjne
j) wystawy, galerie.
§ 22

1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców określa dokument „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci”, który stanowi zał. nr 1 do Regulaminu Przedszkola Samorządowego nr 14 ,
2. Organizację wycieczek i spacerów określa „Regulamin organizowania wycieczek i spacerów”.
 
Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

§ 23
1.W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
2.W przedszkolu za zgoda organu prowadzącego, może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze.
3.Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organu prowadzącego.
4.W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor w zakresie, do jakiego został upoważniony
5.Zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele mają przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
6.Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo - technicznych.
7.Nauczyciel przedszkolna jest odpowiedzialna za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jego opieką. Naczelną zasadą pracy nauczycielki jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej. Nauczycielka odpowiada za całokształt pracy w grupie oraz za dzieci powierzone jej opiece.
8.Nauczyciel realizuje program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez dyrektora przedszkola.
9.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawa programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
10.Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
b) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ( nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat)
e) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
f) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
g) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowana pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,
h) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
i) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
j) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
k) współdziałanie z rodzicami( prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców ( opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
l) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
m) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
n) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
o) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
p) otoczenie każdego dziecka troskliwą opieką od chwili przyjścia do przedszkola i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub rodzicom (ewentualnie innej uprawnionej osobie,
q) zwracanie szczegółowej uwagi na karność i dyscyplinę wśród dzieci - przy organizowaniu zabaw i zajęć z dziećmi w czasie których jako pomoce używane są produkty ostre mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku (np. nożyczki, łopatki, grabki, itp.) oraz w czasie wycieczki i spacerów,
r) zgłaszanie dyrektorowi wszystkich wyjść poza teren przedszkola,
s) realizacja wszystkich innych zadań zlecanych przez dyrektora przedszkola wynikających z bieżącej działalności placówki.
t) promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
§ 24
1.Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu;
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.
2.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a) jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału,
b) dwóch lub trzech nauczycieli w przypadku dziesięciogodzinnego czasu pracy oddziału.
3.Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.
4.Rodzice mogą wpłynąć na dobór nauczyciela do danego oddziału przedszkolnego poprzez złożenie pisemnego wniosku, ( co najmniej 50% rodziców danego oddziału)
6.Decyzję w sprawie przydziału nauczyciela do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
7.Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale.
8.W miarę możliwości w przedszkolu ogólnodostępnym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.
§ 25
1.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
2.Nauczyciele mają prawo do:
a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i wychowanków,
b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metody realizacji programu,
c) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.
§ 26
1.Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:
a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,
b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
c) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielem w zakresie opieki i wychowania dziecka,
d) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
2.Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
§ 27

1. Zadania pracowników administracji i obsługi:

1) Intendentka – do obowiązków intendentki należy:
a) zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości,
b) nadzorowanie sporządzania i wydawania posiłków,
c) współudział w sporządzaniu jadłospisów tygodniowych,
d) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) zbieranie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie,
f) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy na placówce,

2) Kucharka – do jej obowiązków należy:
a) przyrządzanie racjonalnych posiłków,
b) prowadzenie magazynu podręcznego,
c) współudział w ustalaniu jadłospisu,
d) codzienne wykonywanie próbek żywieniowych,
e) dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy,
f) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji przedszkola,

3) Pomoc kuchenna – do jej obowiązków należy:
a) pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków,
b) dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy,
c) załatwianie zleconych przez kucharkę czynności,
d) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji przedszkola,

4) Pomoc nauczyciela – do jej obowiązków należy:
a) wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków
b) poleconych przez nauczyciela danej grupy oraz innych wynikających z rozkładu
c) czynności dzieci w ciągu dnia,
d) utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach przydzielonych
e) opiekowanie się powierzonym mieniem,
f) dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej,
g) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji przedszkola,

5) Woźna oddziałowa – do jej obowiązków należy:
a) utrzymywanie czystości i bezpieczeństwo na powierzonym odcinku pracy,
b) podawanie do sal posiłków i w razie potrzeby dokarmianie dzieci,
c) opiekowanie się powierzonym mieniem,
d) rozkładanie, sprzątanie leżaków,
e) pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi w sytuacjach tego wymagających,
f) dbanie o bezpieczeństwo swoje i całej społeczności przedszkolnej,
g) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji przedszkola,


2. Szczegółowy zakresy obowiązków w/w pracowników ustala dyrektor placówki i znajdują się one w aktach osobowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rozdział 8

§ 29

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
§ 30
Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej
§ 31
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
• udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola

§ 32
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 33
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 34
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 25.XI.2013r.
Zmiany do Statutu PS nr 14 w Białymstoku zostały wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2016r.
 
 
__________________________________________________________________________

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) oddaje je pod opiekę osoby dyżurującej, która przekazuje dziecko nauczycielowi i od tego momentu nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo,

Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola, powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu.

Osoba odbierająca powinna zgłosić odbiór dziecka osobie upoważnionej.

Osoba odbierająca ponosi pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka od momentu przekazania go przez osobę upoważnioną.

Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców . Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez przedszkole tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli upoważnienie to będzie potwierdzone notarialnie.

Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe ) będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami ( opiekunami prawnymi ).

W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców ( prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

PRAWA RODZICÓW

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:


1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
2) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
3) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną
4) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
5) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:

1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.
3) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
4) przyprowadzania do przedszkola dzieci korzystających ze śniadania najpóźniej do godziny 8:15, nie korzystających ze śniadania do godziny 9:15,
5) odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola,
6) natychmiastowego odbioru dziecka, , przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka .

OBOWIĄZKI DZIECKA

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) szanowania wytworów innych dzieci,
2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
3) przestrzegania zasad higieny osobistej.