RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

"MOJE MIASTO -BIAŁYSTOK"

Atrakcje Białegostoku. Co warto zwiedzić w 2-3 godziny

 

Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku zaprasza swoich podopiecznych do udziału w
 

Rodzinnym Konkursie Plastycznym


„Moje miasto- Białystok
REGULAMIN KONKURSU
 

Cele konkursu:
- kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości, przywiązania do rodzinnych stron, ukazanie piękna rodzinnego miasta lub miejscowości,
- kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, historii i przyrody własnej Ojczyzny,
- wskazywanie różnorodności piękna miast i miejscowości za pomocą różnych technik plastycznych,
- wzbudzanie u dzieci uczuć patriotycznych i dumy narodowej,
- prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, ciekawostek, ważnych miejsc związanych z miejscem zamieszkania,
- spotkanie kultur różnych narodów.

Warunki uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3-6 lat. Konkurs będzie rozpatrywany w 2-ch kategoriach wiekowych:

-I -3-4-latki

-II -5-6-latki

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej powiązanej z tematem konkursu.

3. Technika wykonania prac dowolna, płaska (bez materiałów sypkich i plasteliny), format A3.

4. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne (mogą być wykonane z pomocą rodzica)

5. Każdy z wychowanków przedszkola może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

6. Każda praca powinna posiadać na odwrocie wykonaną komputerowo metryczkę zawierającą imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł pracy, wymienioną osobę pod opieką której bądź przy pomocy której dziecko wykonywało pracę.

 

Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica z czytelnym podpisem na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku, według wzoru- Załącznik poniżej.

7. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

 

8. Kryteria wyboru i oceny prac
Powołane przez Organizatora Jury, dokona oceny prac oraz przyzna nagrody, wyróżnienia i nagrody specjalne w poszczególnych grupach wiekowych:
- dzieci 5-letnie,
- dzieci 6-letnie.

 

Kryteria brane pod uwagę: samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność pracy z tematem przewodnim, wkład pracy, pomysłowość, walory artystyczne, poziom artystyczny, estetyka prezentowanych prac.


9. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

 

10. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 

11. Termin nadsyłania prac:


Prace należy dostarczyć do P.S. nr 14 do grupy III, IV w terminie do 28.V.2021 r.

(panie odpowiedzialne za konkurs:

Elżbieta BorowikEwa Gniazdowska)

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 2.06.2021

 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku

13. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbędzie się dnia 2.06.2021r. w naszej placówce. Termin finału może ulec zmianie, z powodów niezależnych od Organizatora.

 

Koordynatorzy konkursu - mgr Elżbieta Borowik, mgr Ewa Gniazdowska
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
telefon:
857421905
 


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA POTRZEBY WEWNĘTRZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moje miasto- bIAŁYSTOK”
 

W związku z udziałem Pana/Pani dziecka/podopiecznego w wewnętrznym Konkursie Plastycznym „Moje miasto- Białystok” organizowanego przez Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku informujemy, że:
1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku, udzielona przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (przesłanka wskazana w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(art.6 ust.1, lit. a).
3) Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) organizacji i przeprowadzenia Wewnętrznego Konkursu Plastycznego „Moje miasto- Białystok”
4) Zakres danych objętych przetwarzaniem: imię i nazwisko dziecka (opiekuna prawnego), wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko opiekuna artystycznego,
5) Ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość przekazanych danych (w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości danych) lub dochodzenia roszczeń,

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
8) Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
9) Odbiorcą, przekazanych przez Pana /Panią danych, będzie Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
11) Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam-(em) się z treścią powyższej informacji.
…………………………….............. ……………………………………..
Data i podpis opiekuna artystycznego Data i podpis opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIA (ZGODY)

1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby udziału mojego dziecka/podopiecznego w Wewnętrznym Konkursie Plastycznym „Moje miasto-Białystok” i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora-Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku przekazanych dobrowolnie danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej.

……………………………………… ………………………………………….
Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego……………………………………… ………………………………………….
Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego