Jadłospis

O przedszkolu


Adres
ul. Al. J. Piłsudskiego 20/4
15-446 Białystok
Tel. (85) 74-21-905
Fax (85) 74-21-905
E-mail: ps14@um.bialystok.pl

______________________________________________________

GRUPA II, VII
Filia Przedszkola Samorządowego Nr 14
przy Szkole Podstawowej Nr 15
ul. Broniewskiego 1

TELEFON NA FILIĘ
+ 48 537 74 14 14


_________________________________________________________________

 
Koncepcja pracy i rozwoju
Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku.

Podstawa prawna:
 
• Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U Nr 168, poz. 1324).
• Tekst ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458).
• Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego.
• Statut Przedszkola.

Misja Przedszkola:

      Misją naszego przedszkola jest harmonijny i szczęśliwy rozwój dziecka żyjącego na pograniczu dwóch kultur. Przedszkole jest miejscem integracji, wychowania i zabawy dzieci wywodzących się z dwóch środowisk białoruskiego i polskiego. Nasze przedszkole jako jedyna w regionie placówka prowadzi nauczanie w dwóch językach: polskim i białoruskim. Jest to placówka gdzie zacierają się granice między obiema kulturami. Kultywujemy rozpoczęta w 1995 roku tradycję, promowania wielokulturowości, będącej ze sobą w korelacji poprzez istnienie ich w środowisku lokalnym. Podstawowym priorytetem pracy naszego przedszkola jest wychowanie dzieci w duchu obu kultur z zachowaniem ich tradycji, obyczajów i kultywujących historię przodków.

Wizja Przedszkola:

      Kryzys wartości moralnych i społecznych nurtuje współczesne społeczeństwo. W rodzinie realizującej podstawowe cele wychowawcze i społeczne często brakuje miłości, szacunku, dobroci, życzliwości, odpowiedzialności, poszanowanie godności innego człowieka i tolerancji. Często życie zawodowe rodziców dyskredytuje całe życie rodziny, przez co rodzice są zmuszeni do powierzania wychowania i edukacji placówkom oświatowym takim jak przedszkole. Mając świadomość odpowiedzialności za edukację i wychowanie młodego człowieka i wpływ na późniejsze jego losy, stawiamy sobie przyszłość każdego wychowanka jako priorytet funkcjonowania przedszkola. Przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym to podstawowe cele naszego przedszkola. Zapewniamy wszystkim dzieciom odpowiednie warunki pozwalające rozwijać ich naturalną potrzebę działania oraz indywidualne predyspozycje i talenty. Ideą, do której dążymy jest utworzenie przedszkola kreującego jednostki samodzielne, aktywne artystycznie, mające inicjatywę i umiejętność radzenia sobie z różnymi problemami, pewnymi siebie i swoich wartości. Otwartych na świat, wrażliwych, empatycznych, kierujących się ogólnoludzkimi wartościami zgodnymi z prawami etyki.


Zadania edukacyjne na lata 2012/2017:

1. Podnoszenie jakości pracy przedszkola:
• „Mali mistrzowie szach” - innowacja pedagogiczna, bezpłatne uczestnictwo w zajęciach nauki gry w szachy dzieci w wieku 5 – 6 lat.
• „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” - organizacja i wspieranie akcji charytatywnej organizowanej przez Caritas i Eleos.
• „Pola Nadziei” - współpraca z Fundacją „Pomóż im”, propagowanie wśród dzieci i rodziców idei ruchu hospicyjnego.
• „Góra grosza” - ogólnopolska akcja prowadzona przez Towarzystwo Nasz Dom –zbieranie wśród dzieci i rodziców drobnych monet na pomoc rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym i pogotowiom rodzinnym.
• „Zbieramy nakrętki na turnus rehabilitacyjny dla nie chodzącej, nie mówiącej Emilki” - akcja charytatywna.
• „Śpiewajmy razem” - organizacja podlaskiego Festiwalu dziecięcej piosenki mniejszości narodowych we współpracy z Białoruskim Towarzystwem Oświatowym.
• „Wiasiołka” - działalność zespołu dziecięcego.
• „Świtanak” - działalność zespołu muzycznego nauczycielek Przedszkola Samorządowego Nr 14.
• Realizacja programów i projektów własnych w placówce przedszkolnej („Program koła muzyczno- teatralnego „Wiasiołka” ”, „Program współpracy z Rodzicami”, Program „Od obrzędowości do tożsamości”, „Program pracy terapeutycznej”).
• Rozbudowa strony internetowej przedszkola.
• „Klub dobrej bajki” - realizacja programu. Wspomaganie rozwoju i wychowania dzieci poprzez codzienne czytanie bajek przez nauczycieli i zaproszonych gości.
• Uczestnictwo dzieci w lekcjach muzealnych w Muzeum Wojska, Muzeum Farmacji przy Akademii Medycznej oraz zajęciach artystycznych w Galerii Ślendziński .
• Uczestnictwo w cyklu spotkań „Muzyczne Poniedziałki” organizowanych przez Operę i Filharmonię Podlaską.
• Organizacja dni otwartych i adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych.
• „Mój dom” - organizacja we współpracy z rodzicami konkursu wewnątrz przedszkolnego.
• „Cała Polska czyta dzieciom” - realizacja ogólnopolskiej akcji czytania bajek dzieciom.

2. Współpraca z rodzicami i środowiskiem dziecka:
• Organizacji wyjazdów integracyjnych.
• Organizacja na terenie placówki uroczystości takie jak: Dzień Rodzica, Dzień babci i dziadka, Rodzinne kolędowanie, Spotkania wigilijne, Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.
• Wystawianie spektakli obrzędowych w języku białoruskim.
• Organizacja zajęć otwartych i konsultacji indywidualnych w poszczególnych grupach.
• „Szkoła dla rodziców” - uczestniczenie w spotkaniach edukacyjnych, warsztatach, konsultacjach z psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami w ramach działającej szkoły.
• Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – realizacja programu - zachęcanie dzieci do nawiązania pozytywnych i znaczących relacji z innym osobami opartych na wzajemnym poznaniu i rozumieniu potrzeb innych osób.
• „Zabawy fundamentalne”- program rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat, rozwijanie 8 rodzajów inteligencji, program nauki przez zabawę, adresowany jest do rodziców i nauczycieli.