DOKUMENTY

 
 
Dokumenty upoważniające do odbioru dziecka z Przedszkola. 
 
UPOWAZNIENIE.pdf
 
 

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku

REGULAMIN PDF.
________________________________________________________________


KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 14 W BIAŁYMSTOKU
W LATACH 2017-2022


 


Rok szkolny 2017/ 2018
Cel strategiczny: Mały Ekolog

Rok szkolny 2018/2019
Cel strategiczny: Mama, tata, brat i ja

Rok szkolny 2019/2020
Cel strategiczny: Jestem artystą

Rok szkolny 2020/2021
Cel strategiczny: Pomocny przedszkolak

Rok szkolny 2021/2022
Cel strategiczny: Savoir-vivre małego przedszkolaka

 
Misja Przedszkola:
Misją naszego przedszkola jest harmonijny i szczęśliwy rozwój dziecka żyjącego na pograniczu dwóch kultur. Przedszkole jest miejscem integracji, wychowania i zabawy dzieci wywodzących się z dwóch środowisk: polskiego i białoruskiego. Nasze przedszkole jako jedyna w regionie placówka prowadzi nauczanie w dwóch językach: polskim i białoruskim. Jest to placówka, gdzie zacierają się granice między obiema kulturami. Kultywujemy rozpoczęta w 1995 roku tradycję, promowania wielokulturowości, będącej ze sobą w korelacji poprzez istnienie ich w środowisku lokalnym. Podstawowym priorytetem pracy naszego przedszkola jest wychowanie dzieci w duchu obu kultur z zachowaniem ich tradycji, obyczajów i kultywujących historię przodków. W naszym przedszkolu promujemy podmiotowe i indywidualne traktowanie każdego dziecka, pamiętając o tym, że każde dziecko jest indywidualną i odrębną częścią całości, którą tworzymy wspólnie.

Wizja Przedszkola:
Kryzys wartości moralnych i społecznych nurtuje współczesne społeczeństwo. W rodzinie realizującej podstawowe cele wychowawcze i społeczne często brakuje miłości, szacunku, dobroci, życzliwości, odpowiedzialności, poszanowanie godności innego człowieka i tolerancji. Często życie zawodowe rodziców dyskredytuje całe życie rodziny, przez co rodzice są zmuszeni do powierzania wychowania i edukacji placówkom oświatowym takim jak przedszkole. Mając świadomość odpowiedzialności za edukację i wychowanie młodego człowieka oraz wpływ na późniejsze jego losy, stawiamy sobie przyszłość każdego wychowanka jako priorytet funkcjonowania przedszkola. Przygotowanie dzieci do podjęcia dalszej edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym, to podstawowe cele naszego przedszkola. Zapewniamy wszystkim dzieciom odpowiednie warunki pozwalające rozwijać ich naturalną potrzebę działania oraz indywidualne predyspozycje i talenty. Ideą, do której dążymy jest utworzenie przedszkola kreującego jednostki samodzielne, aktywne artystycznie, mające inicjatywę i umiejętność radzenia sobie z różnymi problemami, pewnymi siebie i swoich wartości. Otwartych na świat, wrażliwych, empatycznych, kierujących się ogólnoludzkimi wartościami zgodnymi z prawami etyki.


 
 
STATUT
Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku
 
STATUT.pdf
 
zmiany do statutu
Organizacja nauczania zdalnego.pdf
 

 
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) oddaje je pod opiekę osoby dyżurującej, która przekazuje dziecko nauczycielowi i od tego momentu nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo,

Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola, powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu.

Osoba odbierająca powinna zgłosić odbiór dziecka osobie upoważnionej.

Osoba odbierająca ponosi pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka od momentu przekazania go przez osobę upoważnioną.

Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców . Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez przedszkole tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli upoważnienie to będzie potwierdzone notarialnie.

Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe ) będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami ( opiekunami prawnymi ).

W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców ( prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

PRAWA RODZICÓW

Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:
1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
2) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
3) uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną
4) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
5) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:
1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.
3) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
4) przyprowadzania do przedszkola dzieci korzystających ze śniadania najpóźniej do godziny 8:15, nie korzystających ze śniadania do godziny 9:15,
5) odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola,
6) natychmiastowego odbioru dziecka, , przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka .

OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) szanowania wytworów innych dzieci,
2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
3) przestrzegania zasad higieny osobistej.