Dzień w przedszkolu

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

grupy młodsze (trzylatki i czterolatki)
Podstawa programowa jest realizowana w godz. 7.30 – 12.30

 
I. ZB godz. 6.30 – 9.00:
• schodzenie się dzieci – stosowanie form powitania, rozmowy indywidualne z rodzicami na temat przebiegu procesu adaptacji ich dzieci
• zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualne, w parach, dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier itp. lub inspirowane przez nauczyciela zabawy ze śpiewem lub naśladowcze
• zabawa ruchowa lub krótkie ćwiczenia ruchowe o zróżnicowanej dominującej formie ruchu, czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem. Nakrywanie do śniadania z udziałem dzieci dyżurnych ( 4 – latki)
• 8.30 – 9.00 śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku (4 – latki)
 
II. ZD godz. 9.00 – 11.30::
• 3 – latki zabawy spontaniczne indywidualne, dzieci chętne kilkuminutowy udział w zabawach organizowanych przez nauczycielkę: zabawy ruchowe ze śpiewem, słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczycielkę, pląsy przy muzyce, ilustrowanych treści literackich, recytacji, prace plastyczno – konstrukcyjne itp.
• 4 – latki – aktywność intelektualna, plastyczno-konstrukcyjna, językowa, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek itp.
• zajęcia dodatkowe: np. religia
• zabawy swobodne dzieci wg pomysłów oraz w małych zespołach
• zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym, organizowane przez nauczyciela, spacery obserwacje przyrody i otoczenia itp.
• 11.30 – 12.00 – przygotowanie do obiadu – przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przed posiłkiem, nakrywanie do stołu przez dyżurnych. Obiad.

 
III. godz.12.00 – 14.00:
• leżakowanie: wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych,
•słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek na płycie CD lub czytanych przez nauczyciela;
• 14.00 – 14.30 podwieczorek

IV. ZB godz. 14.30 -17.30
• aktywność własna dzieci, stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach plastyczno – konstrukcyjnych, literackich, umysłowych

• praca indywidualna
• zabawy spontaniczne w sali ( korzystanie z wyposażenia kącików zabawowych – przyzwyczajanie do czynności porządkowych po skończonej zabawie ) oraz na placu przedszkolnym
• kontakty z rodzicami, informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie
• rozchodzenie się dzieci do godz.17.30

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupy starsze (pięciolatki i sześciolatki)
Podstawa programowa jest realizowana w godz. 7.30 – 12.30

I. ZB godz. 6.30 – 9.00:
• schodzenie się dzieci – stosowanie form powitania, rozmowy z rodzicami z inicjatywy nauczyciela lub rodziców
• zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualne, w parach, dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier itp. lub inspirowane przez nauczyciela
• indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych i dzieciom zdolnym
• zabawa ruchowa lub krótkie ćwiczenia ruchowe, czynności higieniczne niezbędne przed posiłkiem. Nakrywanie do śniadania z udziałem dzieci dyżurnych
• 8.30 – 9.00 śniadanie. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku

II. ZD godz. 9.00 – 11.30:
• aktywność intelektualna, plastyczno-konstrukcyjna, językowa, artystyczna organizowana przez nauczyciela w formie zajęć dydaktycznych, sytuacji edukacyjnych, wycieczek itp.
• zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci
• zabawy spontaniczne na placu przedszkolnym, organizowane przez nauczyciela, spacery obserwacje przyrody i otoczenia itp.
• 11.30 – 12.00 – przygotowanie do obiadu – przestrzeganie konieczności niezbędnych czynności higienicznych przed posiłkiem, nakrywanie do stołu przez dyżurnych. Obiad.
• realizacja zajęć dodatkowych: katecheza katolicka i prawosławna, język angielski.

III. ZD,ZB godz.12.00 – 14.00:
• wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych,
• „Klub dobrej bajki”, zabawy czytelnicze, słowotwórcze z nauczycielką, kształcenie słuchu fonematycznego
• 14.00 – 14.15 podwieczorek

IV. ZB godz. 14.15 -17.30
• aktywność własna dzieci, stwarzanie możliwości do udziału dzieci chętnych w proponowanych przez nauczyciela zabawach plastyczno – konstrukcyjnych, literackich, umysłowych
• kontynuowanie prac rozpoczętych w ciągu dnia
• praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach
• utrwalanie treści poznanych w ciągu dnia, np. piosenek, wierszy
• zabawy spontaniczne w sali oraz na placu przedszkolnym
• kontakty z rodzicami, informowanie o postępach ich dzieci, funkcjonowaniu w grupie
 • rozchodzenie się dzieci do godz.17.30