Zrobię wszystko sam, bo sprytne rączki mam"

- innowacja pedagogiczna

Jej adresatem są dzieci w wieku 4 lat. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei poznawania poprzez doświadczanie z wykorzystaniem metody - terapia ręki. Ma ona zachęcać i motywować do polisensorycznego poznawania świata poprzez manipulowanie przedmiotami o rożnych fakturach, kształtach. Innowacja pedagogiczna zakłada realizację podstawy programowej, a szczególnie realizację następujących zadań:

- Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

- Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

- Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.